Doanh nghiệp cung cấp hầu hết các loại dịch vụ vận chuyển hàng hóa như: vận chuyển hàng lẻ, hàng khối, tiền, xe đầu kéo container, trạm cân…